หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ยียำ
อักษรล้านนา
ยียำ
เทียบอักษรไทย
[ยียำ]
ความหมาย

ก.ขยำขยี้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยียำ (ยียำ)