หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ยีบ
อักษรล้านนา
ยีปฯ
เทียบอักษรไทย
[ยีบ]
ความหมาย

ก.งีบ - หลับไปชั่วขณะ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยีบ (ยีปฯ)