หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ยีก
อักษรล้านนา
ยีกฯ
เทียบอักษรไทย
[ยีก]
ความหมาย

ก.แหวะออก,แยกออก: งีก ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยีก (ยีกฯ)