หน้าหลัก
ยิ้มหมะยิๆ
ยิ้มฯหมฯะยิๆ
[ยิ้มหมะยิๆ]

ก.ยิ้มกะลิ้มกะเหลี่ย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยิ้มหมะยิๆ (ยิ้มฯหมฯะยิๆ)