หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ยิ้มหมะยิๆ
อักษรล้านนา
ยิ้มฯหมฯะยิๆ
เทียบอักษรไทย
[ยิ้มหมะยิๆ]
ความหมาย

ก.ยิ้มกะลิ้มกะเหลี่ย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยิ้มหมะยิๆ (ยิ้มฯหมฯะยิๆ)