หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ยิ้มหน้อยยิ้มใหญ่
อักษรล้านนา
ยิ้มฯห้นฯอฯยิ้มฯไห่ยฯ
เทียบอักษรไทย
[ยิ้มหน้อยยิ้มไหย่]
ความหมาย

ก.กระหยิ่มยิ้มย่อง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยิ้มหน้อยยิ้มใหญ่ (ยิ้มฯห้นฯอฯยิ้มฯไห่ยฯ)