หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ยิ่ม
อักษรล้านนา
ยิ่มฯ
เทียบอักษรไทย
[ยิ่ม]
ความหมาย

ก.ใช้หัวแม่มือและนิ้วชี้จับของชิ้นเล็กๆ ขึ้นทีละน้อย เช่น ยิ่มข้าวสาร,ยิ่มน้ำตาลทราย,ยิ่มเม็ดงา เป็นต้น; ถ้าใช้ทั้งห้านิ้ว เรียก ยุ่ม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยิ่ม (ยิ่มฯ)