หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ยิ่ง
อักษรล้านนา
ยิ่งฯ
เทียบอักษรไทย
[ยิ่ง]
ความหมาย

ว.เกิน,เป็นยอด,ที่สุด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยิ่ง (ยิ่งฯ)