หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ยินหน่าย
อักษรล้านนา
ยินฯห่นฯายฯ
เทียบอักษรไทย
[ยินหน่าย]
ความหมาย

ก.รู้สึกเบื่อหน่าย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยินหน่าย (ยินฯห่นฯายฯ)