หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ยินลำนัก
อักษรล้านนา
ยินฯลำนักฯ
เทียบอักษรไทย
[ยินลำนัก]
ความหมาย

ก.รู้สึกอร่อยมาก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยินลำนัก (ยินฯลำนักฯ)