หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ยินดีสีขา
อักษรล้านนา
ยินฯดีสีขา
เทียบอักษรไทย
[ยินดีสีขา]
ความหมาย

ก.ปลื้มปีติ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยินดีสีขา (ยินฯดีสีขา)