หน้าหลัก
ยินดียินบาน
ยินฯดียินฯบาฯนฯ
[ยินดียินบาน]

ดู...ยินดี

ยินดี
ยินฯดี
[ยินดี]

ก.พอใจ,ขอบใจ,รูสึกดีใจ,ขอบคุณ - คำกล่าวแสดงความของคุณ; ยินดียินบาน ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยินดียินบาน (ยินฯดียินฯบาฯนฯ)