หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ยินดีจ้าดนัก
อักษรล้านนา
ยินฯดีชาดฯนักฯ
เทียบอักษรไทย
[ยินดีชาดนัก]
ความหมาย

ก.ขอบคุณมาก - คำกล่าวแสดงความขอบคุณ มากๆ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยินดีจ้าดนัก (ยินฯดีชาดฯนักฯ)