หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ยินดี
อักษรล้านนา
ยินฯดี
เทียบอักษรไทย
[ยินดี]
ความหมาย

ก.พอใจ,ขอบใจ,รูสึกดีใจ,ขอบคุณ - คำกล่าวแสดงความของคุณ; ยินดียินบาน ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยินดี (ยินฯดี)