หน้าหลัก
ยินจื้นสู้
ยินจื้นสู้
ยินฯชื่นฯสู้
[ยินชื่นสู้]

ก.รู้สึกพอใจ,ชื่นใจ; ยินสู้ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยินจื้นสู้ (ยินฯชื่นฯสู้)