หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ยิน
อักษรล้านนา
ยินฯ
เทียบอักษรไทย
[ยิน]
ความหมาย

ก.ชอบ,รับรู้,รู้สึก เช่น บ่ยินฮ้อน - ไม่เดือดร้อน เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยิน (ยินฯ)