หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ยิงดาย
อักษรล้านนา
ยิงฯดายฯ
เทียบอักษรไทย
[ยิงดาย]
ความหมาย

น.สตรีที่ยังไม่มีสามี

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยิงดาย (ยิงฯดายฯ)