หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ยำผั๋ก
อักษรล้านนา
ยำผักฯ
เทียบอักษรไทย
[ยำผัก]
ความหมาย

น.ผัก(ผักหลายชนิดรวมกัน)คละเคล้า คลุกขยำให้เข้ากับเครื่องปรุง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยำผั๋ก (ยำผักฯ)