หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ยาวะจีวัง (ภาษาบาลี)
อักษรล้านนา
ยาวชีวํ
เทียบอักษรไทย
[ยาวชีวํ]
ความหมาย

ว.ตลอดชีวิต; มักปรากฏในคัมภีร์ใบลาน ทั่วไปว่า เต๊าต๋าย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยาวะจีวัง (ภาษาบาลี) (ยาวชีวํ)