หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ยาว
อักษรล้านนา
ยาวฯ
เทียบอักษรไทย
[ยาว]
ความหมาย

ว.นาน,ยาว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยาว (ยาวฯ)