หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ยาย
อักษรล้านนา
ยายฯ
เทียบอักษรไทย
[ยาย]
ความหมาย

น.ยาย - บรรพบุรุษที่เป็นแม่ของแม่ คู่กับตา; แม่อุ๊ย ก็ว่า: ถ้าเขียน อฺยฺาย หมายถึง เรียงราย,เรียงกัน; ดู...อฺยฺ

ออกเสียงล้านนา
ยฺาย
อักษรล้านนา
อยฯายฯ
เทียบอักษรไทย
[อฺยฺาย]
ความหมาย

ก.เรียงราย, เรียงกัน: (ถ้าเขียน ยายฯ-ยาย จะหมายถึงยายที่คู่กับตา; ดู...อยาย)

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยาย (อยฯายฯ)