หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ยามไป
อักษรล้านนา
ยามฯไพ
เทียบอักษรไทย
[ยามไพ]
ความหมาย

น.เวลาเดินทาง,ขาไป

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยามไป (ยามฯไพ)