หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ยามแล้ง
อักษรล้านนา
ยามฯแล้งฯ
เทียบอักษรไทย
[ยามแล้ง]
ความหมาย

น.หน้าแล้ง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยามแล้ง (ยามฯแล้งฯ)