หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ยามแลง
อักษรล้านนา
ยามฯแลงฯ
เทียบอักษรไทย
[ยามแลง]
ความหมาย

น.เวลาเย็น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยามแลง (ยามฯแลงฯ)