หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ยามเตี้ยง
อักษรล้านนา
ยามฯท่ยฯง
เทียบอักษรไทย
[ยามเที่ยง]
ความหมาย

น.เวลาเที่ยงเวลา ๑๐.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น.

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยามเตี้ยง (ยามฯท่ยฯง)