หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ยามเดิ๋ก
อักษรล้านนา
ยามฯเดิกฯ
เทียบอักษรไทย
[ยามเดิก็]
ความหมาย

น.เวลาดึกเวลา ๒๒.๓๐ น. - ๒๔.๐๐ น.

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยามเดิ๋ก (ยามฯเดิกฯ)