หน้าหลัก
ยามเดิ๋ก
ยามฯเดิกฯ
[ยามเดิก็]

น.เวลาดึกเวลา ๒๒.๓๐ น. - ๒๔.๐๐ น.

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยามเดิ๋ก (ยามฯเดิกฯ)