หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ยามเจ๊า
อักษรล้านนา
ยามฯเชั้า
เทียบอักษรไทย
[ยามเช้า]
ความหมาย

น.เวลาเช้าเวลา ๐๔.๓๐ น. - ๐๖.๐๐ น.; ยามฮุ่ง,ยามฮุ่งเจ๊า ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยามเจ๊า (ยามฯเชั้า)