หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ยามยาก
อักษรล้านนา
ยามฯยากฯ
เทียบอักษรไทย
[ยามยาก]
ความหมาย

ดู...ยามตุ๊กข์

ออกเสียงล้านนา
ยามตุ๊กข์
อักษรล้านนา
ยามฯทุก์ขฯ
เทียบอักษรไทย
[ยามทุกข์]
ความหมาย

น.เวลาที่ยากจน,เวลาที่มีความทุกข์; ยามตุ๊กยามยาก,ยามยาก ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยามยาก (ยามฯยากฯ)