หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ยามป้าดค่ำ
อักษรล้านนา
ยามฯพาดฯฅํา
เทียบอักษรไทย
[ยามพาดฅ่ำ]
ความหมาย

น.เวลาใกล้ค่ำ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยามป้าดค่ำ (ยามฯพาดฯฅํา)