หน้าหลัก
ยามถะแหลเดิ๋ก
ยามฯแระฯตเดิกฯ
[ยามแตรเดิก็]

น.เวลา ๒๑.๐๐ น. - ๒๒.๓๐ น.

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยามถะแหลเดิ๋ก (ยามฯแระฯตเดิกฯ)