หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ยามถะแหลเดิ๋ก
อักษรล้านนา
ยามฯแระฯตเดิกฯ
เทียบอักษรไทย
[ยามแตรเดิก็]
ความหมาย

น.เวลา ๒๑.๐๐ น. - ๒๒.๓๐ น.

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยามถะแหลเดิ๋ก (ยามฯแระฯตเดิกฯ)