หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ยามถะแหลฮุ่ง
อักษรล้านนา
ยามฯแระฯตรุ่ง
เทียบอักษรไทย
[ยามแตรรุ่ง]
ความหมาย

น.เวลา ๐๓.๐๐ น. - ๐๔.๓๐ น.

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยามถะแหลฮุ่ง (ยามฯแระฯตรุ่ง)