หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ยามถะแหลค่ำ
อักษรล้านนา
ยามฯแระฯตฅํา
เทียบอักษรไทย
[ยามแตรฅ่ำ]
ความหมาย

น.เวลา ๑๕.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น.

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยามถะแหลค่ำ (ยามฯแระฯตฅํา)