หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ยามตูดเดิ๋ก
อักษรล้านนา
ยามฯตูดเดิกฯ
เทียบอักษรไทย
[ยามตูดเดิก็]
ความหมาย

น.เวลา ๑๘.๐๐ น. - ๑๙.๓๐ น.

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยามตูดเดิ๋ก (ยามฯตูดเดิกฯ)