หน้าหลัก
ยามตูดเจ๊า
ยามฯตูดเชั้า
[ยามตูดเช้า]

น.เวลา ๐๖.๐๐ น. - ๐๗.๓๐ น.

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยามตูดเจ๊า (ยามฯตูดเชั้า)