หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ยามตูดเจ๊า
อักษรล้านนา
ยามฯตูดเชั้า
เทียบอักษรไทย
[ยามตูดเช้า]
ความหมาย

น.เวลา ๐๖.๐๐ น. - ๐๗.๓๐ น.

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยามตูดเจ๊า (ยามฯตูดเชั้า)