หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ยามตูดจ๊าย
อักษรล้านนา
ยามฯตูดช้ายฯ
เทียบอักษรไทย
[ยามตูดช้าย]
ความหมาย

น.เวลา ๑๒.๐๐ น. - ๑๓.๓๐ น.

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยามตูดจ๊าย (ยามฯตูดช้ายฯ)