หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ยามตุ๊กข์ยามยาก
อักษรล้านนา
ยามฯทุก์ขฯยามฯยากฯ
เทียบอักษรไทย
[ยามทุกข์ยามยาก]
ความหมาย

ดู...ยามตุ๊ก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยามตุ๊กข์ยามยาก (ยามฯทุก์ขฯยามฯยากฯ)