หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ยามตุ๊กข์
อักษรล้านนา
ยามฯทุก์ขฯ
เทียบอักษรไทย
[ยามทุกข์]
ความหมาย

น.เวลาที่ยากจน,เวลาที่มีความทุกข์; ยามตุ๊กยามยาก,ยามยาก ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยามตุ๊กข์ (ยามฯทุก์ขฯ)