หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ยามค่ำ
อักษรล้านนา
ยามฯฅํา
เทียบอักษรไทย
[ยามฅ่ำ]
ความหมาย

น.เวลาค่ำเวลา ๑๖.๓๐ น. - ๑๘.๐๐ น.

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยามค่ำ (ยามฯฅํา)