หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ยามก๋องเดิ๋ก
อักษรล้านนา
ยามฯกลฯอฯง
เทียบอักษรไทย
[ยามกลองเดิก็]
ความหมาย

น.เวลา ๑๙.๓๐ น. - ๒๑.๐๐ น.

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยามก๋องเดิ๋ก (ยามฯกลฯอฯง)