หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ยาม
อักษรล้านนา
ยามฯ
เทียบอักษรไทย
[ยาม]
ความหมาย

น.ครั้ง,คราว,เวลา,ฤดูกาล,ช่วงระยะเวลาสั้นๆ แบ่งเป็น ๓ อย่าง คือ ยามก๋อง ยามตูด และยามถะแหล

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยาม (ยามฯ)