หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ยาบๆ
อักษรล้านนา
ยาปฯๆ
เทียบอักษรไทย
[ยาบๆ]
ความหมาย

ก.อาการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เช่น นกบินยาบๆ เป็นต้น; ยาบๆ ิ k[q [อยาบๆ] ก็ว่า

ออกเสียงล้านนา
ยฺาบๆ
อักษรล้านนา
อยฯาปฯๆ
เทียบอักษรไทย
[อฺยฺาบๆ]
ความหมาย

ก.อาการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เช่น นกบินยาบๆ เป็นต้น; ยาบๆ p k[q [ยาบๆ] ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยาบๆ (อยฯาปฯๆ)