หน้าหลัก
ยาบๆ
ยาปฯๆ
[ยาบๆ]

ก.อาการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เช่น นกบินยาบๆ เป็นต้น; ยาบๆ ิ k[q [อยาบๆ] ก็ว่า

ยาบๆ
ยาบๆ
อยฯาปฯๆ
[อฺยฺาบๆ]

ก.อาการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เช่น นกบินยาบๆ เป็นต้น; ยาบๆ p k[q [ยาบๆ] ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยาบๆ (อยฯาปฯๆ)