หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ยาบ
อักษรล้านนา
ยาปฯ
เทียบอักษรไทย
[ยาบ]
ความหมาย

น.ปอ,เส้นปอ,คำนำหน้าชื่อ พรรณไม้ที่มีเส้นใยใช้ทำปอได้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยาบ (ยาปฯ)