หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ยานโต๊งโก๊ง
อักษรล้านนา
ยานฯโท้฿งฯโค้฿งฯ
เทียบอักษรไทย
[ยานโท้งโค้ง]
ความหมาย

ว.หย่อนยานลง(ใช้กับของใหญ่)

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยานโต๊งโก๊ง (ยานฯโท้฿งฯโค้฿งฯ)