หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ยานเติ๊งเกิ๊ง
อักษรล้านนา
ยานฯเทิ้งฯเคิ้งฯ
เทียบอักษรไทย
[ยานเทิ้งเคิ้ง]
ความหมาย

ว.ยานโตงเตง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยานเติ๊งเกิ๊ง (ยานฯเทิ้งฯเคิ้งฯ)