หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ยานเติบเต๋ย
อักษรล้านนา
ยานฯเติปฯเติยฯ
เทียบอักษรไทย
[ยานเติบเตย]
ความหมาย

ว.ยานโตงเตง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยานเติบเต๋ย (ยานฯเติปฯเติยฯ)