หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ยานต๊องก๊อง
อักษรล้านนา
ยานฯท้อฯงค้อฯง
เทียบอักษรไทย
[ยานท้องค้อง]
ความหมาย

ว.หย่อนยานลง(ใช้กับของเล็ก)

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยานต๊องก๊อง (ยานฯท้อฯงค้อฯง)