หน้าหลัก
ยานต่างเต่ง
ยานฯนฯต่างฯเต่งฯ
[ยานต่างเต่ง]

ว.ยานโตงเตง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยานต่างเต่ง (ยานฯนฯต่างฯเต่งฯ)