หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ยานต่างเต่ง
อักษรล้านนา
ยานฯนฯต่างฯเต่งฯ
เทียบอักษรไทย
[ยานต่างเต่ง]
ความหมาย

ว.ยานโตงเตง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยานต่างเต่ง (ยานฯนฯต่างฯเต่งฯ)