หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ยาน
อักษรล้านนา
ยานฯ
เทียบอักษรไทย
[ยาน]
ความหมาย

ว.อาการที่หย่อนลงกว่าระดับปกติ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยาน (ยานฯ)