หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ยาด
อักษรล้านนา
ยอฯด
เทียบอักษรไทย
[ยาด]
ความหมาย

ก.ข่วน,ขูดด้วยของแข็ง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยาด (ยอฯด)