หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ยาก
อักษรล้านนา
ยากฯ
เทียบอักษรไทย
[ยาก]
ความหมาย

น.ความเดือดร้อน,ความทุกข์,ความลำบาก; ก.ไม่ง่าย,ไม่สะดวก,ลำบาก; ว.จน,ไม่มีเงินทอง,ไม่มีทรัพย์สิน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยาก (ยากฯ)