หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ยั้นเขี้ยวยั้นกาง
อักษรล้านนา
ยั้นฯข้ยฯวยั้นฯคาฯงฯ
เทียบอักษรไทย
[ยั้นเขี้ยวยั้นคาง]
ความหมาย

ก.ขบเขี้ยวเคี้ยวฟันแสดงความโกรธ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยั้นเขี้ยวยั้นกาง (ยั้นฯข้ยฯวยั้นฯคาฯงฯ)